16 Şubat 2009 Pazartesi

2009-2010 Jean Monnet Bursları

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu bağlamda 2009-2010 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursların kapsamı ve başvuru şartları konusundaki bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bursun kapsamı ve adayların tespitinde gözetilecek hususlar

AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, projenin faydalanıcı kurumu olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Programın uygulanmasından sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

• Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır. Bu itibarla burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. 12 aydan uzun bir program için – geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa bile- burs verilmeyecektir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilecektir. Bu nedenle diğer yüksek lisans burslarından farklı olarak yalnızca aşağıda belirtilen çalışma alanlarında verilmesi öngörülmektedir:

Malların Serbest Dolaşımı
İşçilerin Serbest Dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Kamu Alımları
Şirketler Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Rekabet Politikası
Mali Hizmetler
Telekomünikasyon Politikası
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası
Balıkçılık
Ulaştırma Politikası
Enerji
Vergilendirme
Ekonomik ve Parasal Politika
İstatistik
Sosyal Politika ve İstihdam
İşletmeler ve Sanayi Politikaları
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Yargı ve Temel Haklar
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Çevre
Tüketici ve Sağlığın Korunması
Gümrük Birliği
Mali Kontrol
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Seçilen çalışma alanları AB Müktesebat başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklar hakkında bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonunun internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilir.

Yukarıda belirtilen alanların dışındaki konularda burs verilmeyecektir. Bursiyerler ancak seçtikleri ve başvuru formunda belirttikleri konu ile ilgili akademik çalışma yapabileceklerdir ve seçilen çalışma alanında değişiklik söz konusu olmayacaktır.

• 2009-2010 akademik yılı için yaklaşık 100 burs tahsis edilecektir. Tahsis edilen toplam bursun %60'ı kamu sektörüne, %25’i üniversite ve %15’i özel sektöre ayrılmıştır. Bu nedenle, yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı en az geçer notu alarak (100 üzerinden 60) başarılı olan adaylara, kotaların doldurulması esası ile burs verilecektir.

• Bursların verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması, mücbir nedenler dışında ilke olarak mümkün değildir.

• Burs miktarı başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde ve söz konusu ülkenin ilgili makamlarının görüşleri de alınarak yıllık olarak Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenir. Burs ödeneği; eğitim, seyahat, konaklama, kitap, yeme-içme, ulaşım, banka transferleri, Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı, vize, sağlık, yerel makamlara kayıt, sağlık sigortası, her türlü vergi ve benzeri masrafların karşılanmasını amaçlar.

• Jean Monnet bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeydedir; dolayısıyla ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

• Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından ilgili programlara kabul almaları beklenmektedir. Ancak Jean Monnet Ortak Komitesi, programların çalışma alanları ile uyumlu olmalarını sağlamak ve bursların Avrupa Birliği ülkelerine eşit düzeyde dağılımını gözetmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme hakkını saklı tutar.

• Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmalar yapmaları beklenmektedir.Başvuru Koşulları

1. Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hali hazırda kamu, özel ve üniversite sektörü kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar ilgili “kamu sektörü”, “özel sektör” ve üniversite” kotalarından başvurabilirler.

* Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim görmekte olanlar ile akademik veya idari kadrolarda çalışmakta olanlar “üniversite” sektöründen başvurabilirler.

* Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar ile serbest meslek sahibi adaylar da “özel sektör” kotasından başvuru yapabilirler.

Yukarıda sayılan gruplara girmeyen kişilerin başvuruları (stajyerler veya aday memurlar dahil) kişisel başvuru olarak değerlendirilecek ve kabul edilmeyecektir.

Son sınıf öğrencilerinin burs sınavını kazanmaları halinde, 2009 yılının ilk, (varsa ikinci) veya son döneminde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir.

Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar bursa başvuramazlar. Ancak, lisans eğitiminden sonra, bu yıl açıklanmış çalışma alanlarından herhangi biri ile ilgili yüksek lisans eğitimi yapmış veya çalıştıkları işyerlerinde ilgili alanlarda en az 36 ay süreyle uzmanlaşmış olanlar başvurabilirler.

Halen yurtdışında lisans veya yüksek lisans programına devam edenler başvuruda bulunamazlar.

2. Adayların duyuru tarihinde 40 yaşından (26 Ocak 1969 ve sonrası doğanlar) gün almamış olmaları gerekmektedir. 40 yaş sınırı kamu sektörü çalışanları için geçerli değildir.

3. Adayların

* ya yüksek öğrenim (lisans) süresince 4 üzerinden en az 2.5, 100 üzerinden en az 75 not ortalamasına
* veya başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine
sahip olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla belirtilen minimum lisans not ortalamasına sahip tüm adaylar başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine sahip olan adayların minimum lisans not ortalaması kriterini karşılamaları gerekmemektedir.

"İş deneyimi" ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir.

4. Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar başvuru yapamazlar.

5. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz konusu değildir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir.

6. Adayların yurtdışında eğitimlerini sürdürmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

7. Adaylarda aranan nitelikler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden incelemeye tabi tutulabilir.

8. Adayların hangi dilde eğitim yapacaklarını önceden belirleyerek, Jean Monnet Bursu yazılı ve sözlü sınavına o dilde girmeleri ve başvuru formu ile birlikte o dile ait seviye tespit belgesini vermeleri gerekmektedir. Adayların seçtikleri dil ile ilgili sağlamaları gereken belgeler aşağıda listelenmiştir:

• Almanca DSH en az 65/100

TestDaF 4

ZOP

Sprachdiplom

• Fransızca DELF B2 en az 65/100

Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2

Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF

Bir ay öncesinden Fransız Kültür Merkezlerine müracaat etmek koşuluyla alınabilecek olan ve 2 yıllık geçerliliği olan TCF veya TFI sınavı belgesi

• İngilizce TOEFL: 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya
89 (internet)

IELTS: 6.5 / 9.0

• İspanyolca DELE sertifikası (Diploma de Español como
Lengua Extranjera)

• İtalyanca CELI 3 (Universita per Stranieri of Perugia)

CILS 2 (Universita per Stranieri of Siena)


Yukarıda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir. Bu durumda başvuru yapılacak programın gerektirdiği belge sunulmalıdır.

Yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgeleri dışındaki dil yeterlilik sınavı belgeleri (KPDS, ÜDS, referans mektubu, dil eğitim sertifikası gibi) kabul edilmemektedir.

Burs başvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik belgelerinin Eylül 2009 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

Hali hazırda veya daha önce yurtdışında çalışıyor olmak ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini vermeleri gerekmektedir.


Başvuru için Gerekli Belgeler


• Başvuru Formu (*) – tüm adaylar için
• Öğrenci İşlerinden alınmış not çizelgesi – tüm adaylar için
• Diploma / mezuniyet belgesi – tüm mezun adaylar için
• Yabancı dil yeterlilik belgesi – tüm adaylar için
• Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) - tüm adaylar için
• Kurum yazısı / Çalışma belgesi (**) – çalışan adaylar için
• Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (***) – 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için

Söz konusu belgelerin sadece asılları veya Noter onaylı kopyaları kabul edilir.

(*)
Başvuru formu Türkçe ve İngilizce olarak ilgili internet sitelerinde bulunmaktadır ve AB resmi dillerinden herhangi birinde doldurulabilir, ancak Türkçe dilinde doldurulamaz. Türkçe form sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir.

(**)
Kamu sektörü başvuruları için Kurum yazısı: Çalıştıkları kurumun bilgisidahilinde bursa başvurduklarını belirten yazı.
Özel sektör başvuruları için Çalışma Belgesi: Özel sektörde halen çalışıldığını gösteren resmi belge (Örneğin; ilgili kurum, şirket ve dernekten adayın kendi çalışanı olduğuna dair resmi yazı veya bağlı bulunulan meslek/ticaret odası kayıt belgesi, veya vergi levhası).
Üniversite başvuruları için Kurum yazısı: Görev yaptıkları üniversitenin bilgisi dahilinde bursa başvurduklarını belirten yazı.
Halen öğrenimini sürdürmekte olan son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri (araştırma görevlisi olmayanlar) bu kapsamda değildir ve kurum yazısı almalarına gerek yoktur.

(***)
Başvuru koşulları madde 3’de belirtilen başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimi olduğunu gösteren resmi belgeler. Bu koşuldaki "iş deneyimi" ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir.

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını yerine getiremeyen adaylar ön elemeyi geçemeyeceklerdir.Sınav Takvimi

• Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 11 Mart 2009 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar Jean Monnet Yerleştirme Ajansı, Kızılırmak Sokak No:8, Kocatepe 06540 Ankara adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra ulaşan belgeler HİÇBİR SURETTE kabul edilmeyecektir. Posta ile başvuru yapılabilir ancak postadaki olası gecikmeler dikkate alınmayacağından, başvuru son tarihi ve saatinden önce Yerleştirme Ajansı'na ulaşacak şekilde postaya verilmelidir. Faks ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Değerlendirme sürecinin hiçbir aşamasında telefonla bilgi verilmeyecektir. Sürece ilişkin tüm duyurular Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) , Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr) , Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden yapılacaktır.

• Başvuru süresinin sona ermesini takiben adayların istenilen koşulları yerine getirip getirmedikleri ve gerekli belgeleri ibraz edip etmediklerine ilişkin ön eleme yapılacaktır.

• Jean Monnet Bursu Yazılı Sınavının endikatif tarihi 10 Nisan 2009 olup sınav Ankara'da gerçekleştirilecektir.

• Ön elemenin neticesine bağlı olarak, yazılı sınava girmeye uygun bulunanların listesi ve yazılı sınavın kesin tarihi, saati ve yeri anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

• Adaylar başvuru formunda belirttikleri yabancı dilden yazılı sınava gireceklerdir.

• Sınava girecek adaylardan, Avrupa Entegrasyon süreci ve/veya başvuru formunda belirtilen çalışma alanı ile ilgili konularda kompozisyon yazmaları istenebilecektir.

• Yazılı eleme sınavını geçen adaylar seçtikleri yabancı dilde sözlü sınava alınacaklardır. Sözlü sınavların endikatif tarihleri 18-29 Mayıs 2009 olup sözlü sınavlar Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınav yeri ve gününe ilişkin ayrıntılı bilgi anılan internet sitelerinde duyurulacaktır.

• Yazılı sınavdan sonraki sözlü sınavı da başarıyla geçerek bursu almaya hak kazananların isimleri Jean Monnet Ortak Komitesinin onayına tabidir. Nihai liste ilgili internet sitelerinde yayınlanacaktır.

• Burs başvurusunda bulunacak adayların ek bilgi taleplerini ve sorularını yazılı olarak faks veya e-posta aracılığıyla en geç 17 Şubat 2009 Salı günü saat 18:00’e kadar Jean Monnet Yerleştirme Ajansı’na iletmeleri gerekmektedir. Cevaplar 27 Şubat 2009 Cuma günü anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır.


Jean Monnet Yerleştirme Ajansı
Faks: +90 312 417 7520
e-posta adresi: info@jeanmonnet.org.tr

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.