5 Haziran 2008 Perşembe

2009 - 2010 DERS YILI FULBRIGHT DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSLARI


Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca, 2009-2010 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere araştırma bursu sağlanacaktır.

BAŞVURACAKLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türk vatandaşı olmak. (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramazlar)

2. Başvuru tarihinde en az üç yıllık doktor olmak.

3. Amerikan üniversitelerinde bilimsel araştırma yapmaya ve diğer eğitim ve kültür faaliyetlerine katılmaya yetecek derecede İngilizce bilmek.

4. Doktora sonrası bir araştırma projesine başlamış ve projenin Türkiye'de yapılabilir kısmını tamamlamış olmak.

5. Sağlıklı olmak. (Sağlık raporu seçim aşamasında gerekli değildir)

Fulbright Araştırma Bursları her alan için açıktır. Yalnız; tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, hemşirelik ve psikoloji dallarında klinik araştırma niteliğindeki projelerin desteklenmesi mümkün olamamaktadır. Tıp doktorları uzmanlıklarını bitirdikten 3 yıl sonra başvurabilirler.

Doktoralarını ABD’de yapmış olanların bursa başvurabilmeleri için Türkiye'ye kesin dönüş tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olması şarttır. Ayrıca; öğrenim, araştırma ve inceleme amacıyla ABD’de 6 ay veya daha fazla süreyle kalanların, burslara başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren son başvuru tarihine kadar en az üç yıl geçmiş olması gereklidir. Ancak; daha önce Fulbright Araştırma Burslarından yararlanmış olanlar son başvuru tarihine kadar en az beş yıl geçmeden tekrar başvuramazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Son başvuru tarihi: 8 Eylül 2008 PazartesiBaşvurunun işleme konulabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin ilan edilen son başvuru tarihi olan 8 Eylül 2008 Pazartesi günü akşamına kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırılması gereklidir.

1. Başvuru Formu:

Başvuru formunun, İngilizce olarak, her soruya cevap verecek şekilde doldurulması gerekmektedir. Sorulara bu amaçla ayrılan boşluklarda cevap verilmelidir. Ancak sağlanan boşluklar yeterli olmazsa, cevabın devamı amacıyla ek kağıt kullanılabilir. Doldurulmuş form tek kopya olarak verilir. Başvuru Formunu almak için tıklayınız.

2. Araştırma Projesi:

Başvuruda bulunan kişiler, araştırma projelerini çok ayrıntılı olarak açıklayacaklar ve bu araştırma konusunda şimdiye kadar neler yaptıklarını, halen hangi aşamada bulunduklarını, bu araştırmayı Amerika Birleşik Devletleri’nde ne şekilde yürüteceklerini ve hangi aşamada neler yapacaklarını belirteceklerdir.

Araştırma projeleri, 4 kopya ve İngilizce olarak 5 sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarla hazırlanmalıdır. Bu metinde adayın adı herhangi bir şekilde geçmemelidir.

Araştırma projesi özetinin başvuru formundaki Detailed Statement kısmına yazılması gereklidir.

Projenin Fulbright Araştırma Bursları ile desteklenebilmesi için; akademik olması, araştırma tamamlandığında elde edilecek sonucun alana katkıda bulunacak nitelikte görülmesi ve tamamlanması için uygun ortamın Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğunun belirlenmesi gereklidir.

3. Üç Adet Referans Mektubu:

Referans mektupları, bursa başvuran kişilerin bilimsel çalışmalarını yakından tanıyanlar tarafından ayrıntılı ve İngilizce yazılacak ve kapalı zarf içinde başvuru evrakları ile birlikte Komisyona teslim edilecektir. Faksla gönderilen referans mektuplarının asıllarının da Komisyona ulaştırılması gereklidir. Bu amaçla kullanılması gerekli olan referans mektubu formları başvuru formuna ilişiktir.

Dikkat: Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek referans mektupları işleme konulmayacaktır.

4. İzin Belgesi:

Başvuran kişiler görev yaptıkları kuruluşlardan veya üniversiteden alacakları, bursa seçildikleri takdirde kendilerine gerekli izinin verileceğini belirten resmi bir belgeyi Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştıracaklardır. Bu belge başvuranın göreve başladığı tarihi ve son üç yıl içinde altı ay veya daha fazla yurt dışında bulunmadığını da belirtmelidir.

5. Doktora Diplomasının Fotokopisi:

Burs için başvuranlar, doktora diplomalarının fotokopilerini veya diploma yerine geçecek bir belgeyi Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırmalıdırlar. Diploma fotokopisi veya belge doçent veya profesörlerden istenmez.

6. Nüfus Kağıdı Fotokopisi:

Başvuranlar nüfus kağıtlarının önlü – arkalı fotokopisini yukarıdaki belgelerle birlikte verirler. Eğer nüfus kağıdında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir.Başvuru ile ilgili olarak Fulbright Eğitim Komisyonu’na gönderilen evraklar hiçbir durumda geri verilmez.ARAŞTIRMA BURSUNUN ÖZELLİĞİ:

Fulbright Araştırma Bursları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geçim ve araştırma masrafları ile gidiş-dönüş yol parasını karşılamaktadır. Araştırma Burslarına seçilen kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırma faaliyetlerine, başvuru tarihinden bir yıl sonra başlarlar. Araştırmanın ders yılı içinde yapılması zorunludur. Yaz aylarında yapılmak istenen veya üç aydan daha kısa süreli olan araştırma projeleri desteklenmez.

Fulbright Araştırma Bursları, verildikleri ders yılı için geçerlidir. Bursların başka bir ders yılına ertelenmesi mümkün değildir.

Fulbright Araştırma Burslarının süresi en fazla 6 aydır. Bu sürenin sonunda burs alan kişilerin Türkiye'deki görevlerine dönmeleri istenir.

Araştırma Bursları karşılıksızdır. Yalnız, bu araştırma sonucunda yayınlanacak basılı eserlerin birer kopyasının Fulbright Eğitim Komisyonu’na verilmesi ve yayınların Fulbright Araştırma Bursu sonucunda hazırlandığının belirtilmesi araştırmacıdan beklenir.

SEÇİM ŞEKLİ:

Fulbright Araştırma Burslarına katılacak adayların seçimi aşağıdaki şekilde yapılır:

1. Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaşan başvuru evrakları Burs Komitesi tarafından incelenir. Koşulları uymayan ve eksik olan evrak işleme konulmaz. Başvuru formunun ve diğer evrakın son başvuru tarihine kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na ulaştırılması gereklidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2. İşleme konulan başvuru evrakı Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen uzmanlarca yapılabilirlik, amaca uygunluk ve araştırma projesinin bursa başvuran kişilerin akademik hazırlık durumuna uygunluğu bakımından değerlendirilir. Değerlendirme sonrası her başvuru evrakı için ayrıntılı rapor hazırlattırılır.

3. Daha sonra, işleme konulan araştırma projelerinin her biri Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilen üç uzman tarafından değerlendirilir. Uzmanlara, araştırma projelerinden başka hiç bir evrak verilmez. Bu bakımdan, araştırma projelerini değerlendiren uzmanlar, projelerin kimlere ait olduğunu bilmezler. Değerlendirme sadece başvuruda bulunan kişilerin hazırlayıp Komisyona gönderdiği araştırma projesinde belirtilen bilgiye dayanılarak yapılır.

Uzmanlar her araştırma projesi için, aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Değerlendirme Raporu hazırlarlar.

a. Projenin akademik değeri.

b. Bu alanda Türkiye'de ne gibi çalışmaların yapıldığı ve alınan sonuçlar.

c. Araştırmanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülmesi zorunluluğu bulunup bulunmadığı.

d. Araştırmanın Türkiye'de yapılabilir kısmının tamamlanıp tamamlanmadığı ve araştırmanın sonuçlandırılması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğu.

e. Projenin tamamlanması halinde sağlayacağı yararlar.

4. Başvuru evrakları ve Değerlendirme Raporları Fulbright Eğitim Komisyonu Seçme Komitesi tarafından incelenir ve Araştırma Burslarına tavsiye edilecek adaylar belirlenir.

5. Kesin seçim, Aralık ayı içerisinde, Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Asil adaylar ve yedek adaylar öncelik sırasına göre seçilir. Fulbright Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulunca onaylanan asil ve yedek aday listesinin değişmesi veya herhangi bir dosyanın yeniden incelenmesi hiçbir durumda mümkün değildir.

Başvuranlara, seçim sonucu Aralık 2008 sonunda bildirilir ve projeleri desteklenecek adaylar Ankara’ya toplantı için davet edilirler. Katılımın zorunlu olduğu söz konusu toplantıda bursla ilgili ayrıntılı bilgi verilir ve bursluların Amerika’ya gönderilecek başvuru belgelerini ne şekilde hazırlayacakları anlatılır. Başvurular, araştırmacıların Amerika’da uygun kurumlara yerleştirilmeleri için çoğaltılarak çeşitli üniversitelere gönderileceğinden, belli standartlara uyularak yeniden titizlikle hazırlanacaktır.

PASAPORT ve VİZE İŞLEMLERİ:

Fulbright Araştırma Burslarına seçilen kişilerin en az iki yıllık pasaport almaları zorunluluğu vardır.

Fulbright Araştırma Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek kişilerin J Vizesi (Exchange Visitor Visa) almaları gereklidir. Bursluların J vizesi alabilmeleri için üniversitelere yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra Komisyonumuz tarafından hazırlanarak kendilerine verilen DS-2019 formu ile Konsolosluğa şahsen başvurmaları gereklidir. Bursun bitiminde ABD J Vizesi kuralı gereği, Türkiye'ye dönme zorunluluğu vardır. Programını tamamlayarak Türkiye’ye dönen bursiyerler iki yıl süreyle Green Card veya Vatandaşlık alamazlar. Ancak turist vizesi için başvurabilirler.

Komisyonumuz burslularımız için ABD’ye gidiş-dönüş (tarihi kapalı, apex) uçak bileti almaktadır. Burslulara fazla bagaj ücreti ödenmez.

Fulbright Araştırma Burslarına seçilenler, pasaport ve vize işlemlerinden kendileri sorumludurlar.

Pasaport ve vize alamayan kişilerin Fulbright Araştırma Bursları iptal edilir ve bursları iptal edilenler hiç bir hak talep edemezler.

Burs Ararken..

Günümüzde gittikçe artan eğitim giderleri karşısında hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmanın önemi daha da artmış durumda.

Burs ararken öncelikle kararlı ve planlı olunması, başvuruları zamanında ve doğru yapılması gerekiyor.

Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın.

Bu durum Türkiye için olduğu kadar yurtdışı için de geçerli.

Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkanlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor.

Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor.

Üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu'ndan burs konusunda bilgi alabilirler.
Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden (vakit kaybetmeden) bölümünüzün öğrenci işleri bürolarından burs imkanlarını araştırmalısınız.

Diğer bir yöntem bizzat kurumlar nezdinde yapacağınız takip.

Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarakta bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor.

Bu sitede verilen güncel linkler altında ilgili kurumlar ve adresleri hakkında açıklayıcı bilgilere ve güncel duyurulara ulaşabilirsiniz.Bu nedenle sitemizi zaman zaman ziyaret etmenizi öneririz.

Güzel bir eğitim hayatı geçirmeniz dileğiyle.